cz sk en de pl ru

Bezpečná firma

Podniková bezpečnosť

Naša detektívna kancelária FALCO – HK reaguje na zvýšený záujem  po previerkach budúcich alebo už súčastných zamestnancov tým, že zavádza na trh novú službu pod názvom Bezpečná firma.

Zákazník si môže vybrať z niekoľko druhov bezpečnostnej previerky. Stupeň preverovania je väčšinou závislý od pracovného zaradenia a pozície zamestnanca vo firme , ako i od druhu a miery rizika súvisiaceho s výkonom jeho funkcie.

Previerka pozostáva  z jednotlivých úloh ako je napr. previerka trestnej minulosti, overenie pravdivosti o minulých zamestnaniach vrátane zistenia referencií o vzdelaní a praxi v odbore, rodinných pomeroch atď. U vyššieho stupňa prichádza na rad i previerka povesti v mieste bydliska a preverenie rodinných príslušníkov. U najvyššieho stupňa sa už jedná napr. o preverenie zadĺženosti alebo o detektívnu previerku, so zameraním na zisťovanie a pozorovanie aktivít vo volnom čase. Toto najnáročnejšie preverovanie je vykonávané so zameraním na zistenie rizika nevhodného okruhu priateľov, kontaktných osôb z iných alebo konkurenčných firiem, miery požívania alkoholu a drog. Zároveň sa venuje pozornosť všetkým činnostiam, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na výkon zamestnania a finančnú situáciu preverovaného (hranie hazardných hier, výherných hracích automatov, návštevy erotických podnikov a pod.)

DRUHY PREVIEROK

Aspirant
Overenie pravdivosti údajov uvedených v dotazníku, v životopise alebo pri pohovore , hlavne preverenie trestnej minulosti, overenie minulých zamestnaní vrátene referencií, vzdelania a praxe v odbore, previerka v meste uvedeného bydliska.

Worker
Zisťovanie skutočností, ktoré by mohli priamo či nepriamo ovplyvniť chod alebo meno firmy. Jedná sa hlavne o spôsob trávenia volného času, hlavne vylúčenie či potvrdenie rizika spojeného s nadmerným požívaním alkoholických nápojov a drog, hranie hazardných hier alebo nezvykle vysokými finančnými výdajmi. Previerka môže byť rozšírená po detektívnu činnosť zameranú na odhaľovanie trestných deliktov, počnúc drobnými krádežami na pracovisku až po závažnú hospodársku trestnú činnosť.

Manager
Stupeň previerky ,,worker“ rozšírení o zisťovanie okruhu priateľov a iných kontaktných osôb prostredníctvom, ktorých by mohlo dochádzať k úniku informácií z firmy alebo inému poškodeniu podniku. Táto previerka je spojená s využitím dokumentačných a operatívno – technických prostriedkov v rozsahu, ktorý si určuje sám zadávateľ.

Inside Man
Veľmi efektívny spôsob nasadenia nášho pracovníka do firmy. Pracovník je vyškolený detektívnou kanceláriou a vybavený všetkými potrebnými technickými prostriedkami. Po konkrétnom pridelení úlohy je zamestnaný vo firme na pozícii odkiaľ, monitoruje a dokumentuje prípadnú trestnú činnosť. Taktiež vyhľadáva a stanovuje všetky riziká, na základe, ktorých sú následne  prijaté potrebné opatrenia k zamedzeniu trestnej alebo inej nežiadúcej činnosti.

Customer
Previerka potencionálneho obchodného partnera, ktorá môže obsahovať akýkoľvek druh alebo kombináciu previerok používaných u zamestnancov, uchádzačov alebo manažérov. Tieto previerky sú taktiež založené na preverovaní údajov, ktoré obchodný partner uviedol pri prvotných stretnutiach. Preverujú sa hlavne skutočné majetkové pomery, všetky obchodné aktivity, referencie a nastávajúcich alebo bývalých obchodných partnerov, vzťahy medzi konateľmi, spoločníkmi a zamestnancami, platová morálka, trestná minulosť. Zároveň môže byť spracovaná analýza prepojenia podniku či jeho konateľov a spoločníkov do iných obchodných spoločností.

Väčšina jednotlivých úkonov priamo naväzuje na údaje uvedené v prijímacom dotazníku alebo životopise. Niektoré údaje a potvrdenia ( opis registra trestov, potvrdenie o nezadĺženosti, opisy vysvedčení, a pod.) je vhodné z dôvodu možností sfalšovania získavať prostredníctvom našej firmy na základe plnej moci os preverovaného.

Na zamestnávateľovi záleží len to, či upozorní preverovaného na možnosť preverovania jeho osoby, alebo čo zvolí previerku utajovanie. Toto posúdenie je záležitosť taktiky a účelu s akým je previerka prevádzaná.

Tieto previerky sú v adekvátnych intenciách prevádzané u potencionálnych alebo nastávajúcich obchodných partnerov alebo firiem.


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.