cz sk en de pl ru

BEZPIECZNA FIRMA

Nasze biuro detektywistyczne FALCO-HK reagując na wzrastające zapo-trzebowanie na usługi związane z weryfikacją przyszłych lub już teraz pra-cujących osób, wprowadza na rynek  nowe usługi o nazwie: „Bezpieczna firma”.
Klient ma do wyboru kilka rodzajów weryfikacji. Kryterium sprawdzialności jest uzależnienie od zajmowanej pozycji pracownika w firmie, również od rodzaju i miary ponoszonego ryzyka związanego z wykonastwem jego funkcji na danym stanowisku.

Rodzaje metod weryfikacji

Aspirant

Sprawdzenie właściwości danych wynikających z kwestionariusza, CV lub rozmowy, w szczególności sprawdzenie przeszłości na temat karalności, sprawdzenie przebiegu byłych stosunków pracy łącznie z referencjami,wykształcenie i staż pracy, wywiad środowiskowy.

Worker

Wynajdywanie okoliczności, które by mogły pośrednoi lub bezpośrednio wpływać na czyn-ność lub dobre imię firmy. Szczególnie to dotyczy sposobu spędzania wolnego czasu, w szczególności wykluczenia lub potwierdzenia ryzyka w związku z nadmiernym piciem napo-jów alkoholowych czy narkotyzowaniem się, także gemblerstwa i rozrzutnego stylu życia. Weryfikacja może zostać poszerzona o wychwycenie kryminalnych deliktów, począwszy drobnym „kieszonkostwem” w pracy aż po rozległe przestępstwa gospodarcze.

Manager

Stopień weryfikacji Worker jest poszerzony o sprawdzenie grona przyjaciół i dalszych osób kontaktowych, za pośrednictwem których by mogło dochodzić do przecieku informacji z firmy lub innego zaszkodnictwa. Odnośny sprawdzian jest połączony z zastosowaniem środków operacyjno-technicznych w zakresie zgodnym z życzeniem klienta.

Inside Man

Bardzo efektywna metoda połączona  z tzw. „wtyczką” naszego pracownika do zaintereso-wanej firmy. Pracownik otrzymuje potrzebny instruktaż oraz niezbędne środki techniczne. po otrzymaniu zadań kontrolnych, nasz pracownik zostaje zatrudniony w firmie na określonej pozycji, gdzie monitoruje i dokumentuje ewentualne zabronione czyny. Również wykrywa i ustala wszystkie ryzyka, na podstawie których podejmuje niezbędne kroki do ograniczenia przestępstwa lub zagrożeń.

Customer

Sprawdzian stanowi kombinację różnego rodzaju stosowanych metod weryfikowania w stosunku do kontrolowanych pracowników, nowych kandydatów lub menadżerów. Powyższe kontrole  polegają  na stwierdzeniu zgodności faktów, które partner handlowy przytoczył w rozmowach wstępnych. Sprawdzian jest ukierunkowany  w szczególności na stosunki majątkowe, kontakty handlowe, referencje od byłych lub terażniejszych partnerów, panujące stosunki handlowe pomiędzy wspólnikami i pracownikami, moralność płatniczą i przeszłość kriminalną. Również może zostać opracowana analiza wszystkich kontaktów firmy lub jej za-rządców i wspólników z innymi firmami handlowymi. Większość poszczególnych czynności bezpośrednio nawiązuje na informacje wypływające z kwestionariusza lub CV. Niektóre dane i potwierdzenia (np. wyciąg z rejestru skazanych, potwierdzenie o braku zadłużenia, odpis świadectw itd.), z powodu niebezpieczeństwa dokonania ich fałszerstwa i podróbki, mogą Państwo uzyskać za pośrednictwem naszej firmy, po przekazaniu pełnomocnictwa od spraw-dzanej osoby.

Zależy tylko od pracodawcy, jeśli sprawdzian kontrolowanej osobie oznajmi, bądź informacje na jego temat będą zbierane potajemnie. Powyży sprawdzian jest uzależniony od celów tak-tycznych i uwarunkowań.

Powyższe weryfikacje są z adekwatnym celem przeprowadzane także w stosunku do przyszłych i teraźniejszych firm i partnerów handlowych.


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.