cz sk en de pl ru

Podniková bezpečnost

Zaměstnavatelé si začínají uvědomovat, že nejlepším způsobem jak snižovat krádeže, agresi a podvody uvnitř podniku je prověřovat minulost potencionálních uchazečů o místo, předtím než je přijmou.

V posledních letech se prosazuje po vzoru Spojených států i v evropských zemích jako součást náboru a kariérního růstu tzv.“pre-employment screening“. Doslovně přeloženo - prověření před zaměstnáním.

Vzhledem k tomu, že v české republice nebyly prováděny žádné průzkumy a studie zkoumající souvislosti mezi špatným výběrem zaměstnanců a  trestnou činností na pracovišti, pokusme se pochopit celý problém na příkladech vyplývajících ze studii prováděných v jiných zemích. Jen člověk s růžovými brýlemi na očích by se mohl domnívat, že situace v naší zemi je jiná a níže uváděné čísla a příklady se budou nějak výrazně lišit od skutečnosti.

Situace ve Spojených státech
Podle různých pramenů více než třetina všech uchazečů o zaměstnání ve Spojených státech nejen mírně vylepší svůj životopis, ale přímo zfalšuje údaje v něm uvedené. Výzkumy rovněž potvrdily, že prověřování údajů až v 35 procentech případů odhalilo nějaký stupeň trestního jednání nebo alespoň násilí na pracovišti. Často velmi skrytá trestná činnost a nepoctivé jednání stojí zaměstnavatele ve Spojených státech ročně až 4,2 miliardy dolarů.
Jiné údaje uvádějí, že přes 400 miliard dolarů ztrát firmám ročně působí krádeže nebo defraudace zaměstnanců. Společnosti mnohdy nechtějí takové případy řešit soudní cestou, protože by mohly velmi silně poškodit svoji pověst dokonale řízené společnosti. Ztráty způsobené zaměstnanci přivedou 36 tisíc společností k ukončení činnosti v oboru. Poslední výzkum zaměstnaných lidí odhalil, že 56 procent lže svému nadřízenému, 41 procent připustilo falšování záznamů, 35 procent doznalo, že zaměstnavatele okrádá a 31 procent požívá alkohol anebo drogy. (Jedná se o údaje společností ASI USA a AssessNet rovněž z USA).

Specialisté na prověření
Ve Spojených státech a dalších zemích tato neutěšená situace vedla k tomu, že vznikly specializované firmy, které pro zaměstnavatele prověřují - zejména u uchazečů o zaměstnání, kteří mají reálnou šanci na přijetí - veškeré podstatné údaje. Takové prověření se však nemusí týkat jen nových uchazečů, ale i stávajících zaměstnanců. Jsou k tomu využívány legální zdroje a v naprosté většině případů se prověrka koná s vědomím a souhlasem uchazeče nebo zaměstnance. Každý si však jistě dovede představit situaci, kdy uchazeč o zajímavé místo odmítne takovou prověrku. Automaticky je diskvalifikován, protože navodí podezření, že má co skrývat.
Jedná se o zásah do osobních práv uchazečů, nebo zaměstnanců? Rozhodně ne. Zaměstnavatel je striktně zavázán neposkytnout žádné údaje třetí straně. Navíc je takové prověření ochranou obou stran. Vyvarují se tak zklamání v pozdější době a také zbytečným finančním ztrátám. Každý vztah - pracovně právní nevyjímaje - se musí budovat na vzájemné důvěře a otevřené informovanosti.

Co se zatajuje:

  • Některá předchozí městnání
  • Bankrot
  • Obvinění a soudní rozsudky
  • Daňové problémy
  • Minulé kriminální problémy
  • Důvod, proč byla dána výpověď
  • Řízení auta v opilosti
  • Zadlužení
  • Úzké vztahy s organizovaným zločinem
  • Složité rodinné vztahy

Vztah personální práce a výsledků firmy
Téměř každý manažer, který prošel základním kursem řízení nebo má alespoň řídicí zkušenosti, odpoví bez váhání na otázku, co patří k největšímu bohatství jeho firmy - lidé. Tím ale jeho uvědomění si významu lidských zdrojů často končí. Zkušenosti z tak vyspělé ekonomiky, jako má Velká Britanie, potvrzují, že naprostá většina manažerů nevidí přímou spojitost mezi personální prací, resp. řízením lidských zdrojů, a konečným výsledkem společnosti.
Ukáže-li se po čase, že volba pracovníka byla mylná, protože nemá potřebné vzdělání či jeho osobnostní charakteristika je zcela jiná, než se zdálo při interview, rozchod je vždy drahý. Nejen proto, že může přicházet v úvahu určitá finanční kompenzace, ale především proto, že není po nějaký čas obsazena pozice, která obsazena být měla, a špatná volba může mít dopad na celý pracovní tým i na autoritu vedoucího pracovníka. Je tu i ztráta investovaného času, vynaložené administrativní úsilí a možné ohrožení image firmy. To jsou momenty, které lze těžko přesně kvantifikovat, ale které mají, mnohdy značný dopad na konečný výsledek firmy.

Jaký je stav v Česku?
Praxe personálních manažerů říká, že se "úpravy" životopisů objevují stále více. Potvrzují to i zkušenosti společností, které se zabývají hledáním a výběrem vedoucích pracovníků. Nejčastěji se objevují nepravdivé údaje o vzdělání, znalostech cizích jazyků, trestní minulosti, počítačové gramotnosti a důvodech odchodu z předchozích zaměstnání.
K eliminování rizik u posledně jmenované položky mají sloužit reference. Skutečnost je však taková, že se velmi často liší reference písemná od reference ústní, byť jsou obě podány jedním a týmž člověkem. Situace v Česku tedy jednoznačně potvrzuje nutnost zevrubného prověřování každého přijímaného pracovníka i pracovníka, který je v rámci firmy povyšován do některé zásadní pozice a zatím žádným prověřením neprošel.
Známý je případ, kdy jedna americká firma vstoupila do velké české společnosti. V jejím čele stál zkušený generální ředitel. Ten se v průběhu tzv. due dilligence, tj. prověřování všech aspektů společnosti, dozvěděl, že se na něj někdo vyptával v domě, kde bydlí. Obrátil se na svého nového zaměstnavatele a ten mu potvrdil, že to bylo prověřování jeho osoby.
Přehnané? Jistě u nás nezvyklé, ale v dotyčném řediteli to jenom posílilo vědomí, jak vážně přistupuje jeho zaměstnavatel k personálním otázkám a stalo se pro něj další motivací, aby uspěl.
Je známou pravdou, že při interview si často vybíráme nikoliv nejlepšího kandidáta, ale toho, kdo je nejlepší při interview a kdo se nejvíce blíží představě vybírajícího o novém spolupracovníkovi. Důležité jsou však výsledky, a proto je nutné vybrat člověka schopeného nejlépe zvládnout stanovené cíle. Ne toho, kdo má nejlépe naučené odpovědi na standardní otázky.
Skutečné prověřování zaměstnanců však zatím v České republice rozvinuté není. Přesto se na trhu už objevují produkty, které při dodržovaní obecných standardů takového prověřování, jako jsou objektivita informací, jejich důvěryhodnost, rychlost zpracování, absolutní důvěrnost, striktní legálnost a garance kvality servisu, jsou schopné splnit to, co by mělo takové prověření přinést. Totiž, snížit na minimum rizika spojená s přijetím nového pracovníka, či povýšení stávajícího pracovníka, a tak šetřit zadavateli náklady.
Jakákoliv prověrka, byť sebekvalitnější, však nesejme ze zadavatele zodpovědnost za konečné rozhodnutí. Ale činit rozhodnutí se znalostí všech okolností je vždy snazší a přesnější, než skok do tmy.

Ohrožení existence firmy: nebezpečí přichází zevnitř
Uvnitř samotné firmy existuje mnoho slabých míst, které mohou využít zaměstnanci či vrcholový management k podvodnému jednání. Víte, kde jsou nejčastější oblasti jako stavěné pro podvodné jednání a jak lze takové slabiny odstranit?
Pokud si majitel některé firmy myslí, že jeho firmu nikdo nepoškozuje zevnitř, tak si pravděpodobně pouze nasazuje růžové brýle a chlácholí se iluzí, že jeho se takové věci netýkají. Realita bývá ovšem jiná a úspěšný vlastník firmy dokáže podvodné jednání ze strany zaměstnanců alespoň snížit na minimum, které nemá žádný zásadní dopad na hospodaření firmy.

Kancelářskou zpronevěrou to začíná, vrcholem jsou nevýhodné smlouvy
Podvodem se rozumí záměrné jednání jedné nebo více osob pověřených řízením, zaměstnanců nebo třetích stran, vyžadující použití klamu k získání nespravedlivé nebo nezákonné výhody.
Těmi nejčastějšími a díky bohu nejméně závažnými způsoby podvodného jednání ze strany zaměstnanců vůči zaměstnavateli je drobná majetková zpronevěra. Zcela určitě ji neprovádí všichni zaměstnanci, avšak někteří jedinci na ni žaludek mají. Jde o takové věci jako je zpronevěra kancelářských potřeb, režijního materiálu, podvody s pohonnými hmotami do služebních aut, fiktivní služební cesty ve snaze získání stravného atd. Na druhé straně navzdory její četnosti tato drobná zpronevěra zpravidla nemá na hospodaření podniku fatální účinky, a tudíž ji majitelé firem nijak dramaticky nepotírají a v určitých mezích se s ní smiřují.
Horší formou majetkové zpronevěry již je odcizování oběžných aktiv (zásob) ze strany zaměstnanců. Zde již jde zpravidla o záležitosti s obrovským finančním dopadem, které mohou firmu přinejmenším výrazně poškodit, ne-li dokonce položit na lopatky. Kupříkladu může jít o zpronevěru hotových výrobků či zpeněžitelného odpadu, které podvod páchající zaměstnanci jednoduše prodají sami.
Dalším druhem podvodného jednání s vysokým stupněm nebezpečnosti je nesprávně vedené účetnictví se záměrem oklamat vlastníka firmy. Nejčastěji jde o záměrné uvádění nesprávných částek do výkazů, falšování dokumentů a záměrné potlačení kontrol na odhalení takových praktik. Tohoto druhu podvodu se nejčastěji dopouští vyšší a střední management, který má zájem na optickém zlepšování výsledků svojí práce.
Nejhůře odhalitelnou formou podvodného jednání s vysokým stupněm nebezpečnosti je sjednávání nevýhodných smluv. Zde mají největší prostor k takovému jednání pracovníci nákupu a prodeje. Všichni cítíme, že pracovníci nákupu by měli usilovat o co možná nejvýhodnější nákupní podmínky (především nízká cena, rychlost dodávky, platební podmínky) a pracovníci prodeje by naopak měli prodávat za ceny co možná nejvyšší.
Podvodné jednání zde spočívá v tom, že tito pracovníci záměrně sjednávají méně výhodné podmínky než dosažitelné na trhu a za to dostávají od svého smluvního partnera nejrůznější formy odměn (zájezd do zahraničí, peníze apod.). Odhalení ze strany majitele je skutečně velmi obtížné, neboť firma denně realizuje desítky či stovky operací tohoto druhu a odlišit „zdravé“ obchodní transakce od těch „nekalých“ lze velmi obtížně.

Jak je možné proti těmto nejčastěji se vyskytujícím podvodným praktikám bojovat?


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.