cz sk en de pl ru

FORMY A METODY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI

Jednotlivé formy služeb soukromých detektivů – detektivní činnosti jsou realizovány prostřednictvím metod soukromé detektivní činnosti, kterými jsou:

Detektivní pátrání
Detektivní prověrka
Detektivní rozpracování
Detektivní dokumentování
Detektivní dohled
Detektivní legenda
Detektivní dezinformace
Detektivní obhlídka místa
Detektivní kombinace
Detektivní informační proniknutí
Detektivní osobní pátrání
Detektivní vyhodnocování dokumentů
Detektivní vytěžování evidencí, registrů a archivů
Detektivní vytěžování
Detektivní pozorování
Detektivní osobní ochrany-bodygurad
Detektivní vyhodnocování informací a otevřených zdrojů
Vedení a vyhodnocování detektivních databází
Tvorba a prověřování detektivních verzí
Konkurenční zpravodajství

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ
Je jednou ze základních forem soukromé detektivní činnosti a zahrnuje hledání osob a věcí. Může být realizováno souběžně s činností Policie ČR.

DETEKTIVNÍ PROVĚRKA
Detektivní prověrka je nejzákladnější formou soukromé detektivní činnosti a prolíná se do všech ostatních forem detektivní práce. Detektivní prověrka představuje shromažďování, zpracování a interpretaci relevantních informací o :

 • jednání a chování zájmových osob a to jak v minulosti tak v současnosti;
 • ověřování věrohodnosti informací a důkazů v konkrétním zájmovém případě a to buď jako samostatná forma detektivní činnosti nebo součást jiných forem detektivní práce.

DETEKTIVNÍ ROZPRACOVÁNÍ
Detektivní rozpracování je nejsložitější a nejkomplexnější forma detektivní činnosti k jejímuž naplnění se používá i jiných forem detektivní práce. Tato forma vyžaduje plánovitý, systematický, cílevědomý a komplexní přístup. Významnou roli zde sehrává plán detektivního rozpracování. Detektivní rozpracování má cyklický charakter a každý cyklus v sobě zahrnuje:

 • vymezení ( vytýčení) problému;
 • analýzu dostupných informací, velmi často informací z předchozího cyklu;
 • vytýčení detektivních verzí a rozhodování se o krocích, metodách a prostředcích k ověření či vyvrácení detektivních verzí;
 • ověřování a vyvracení neplatných detektivních verzí;
 • hodnocení výsledků stávající úrovně detektivního rozpracování a jejich interpretace;

DETEKTIVNÍ DOKUMENTOVÁNÍ
Detektivní dokumentování je forma soukromé detektivní činnosti, jejímž úkolem je získané informace a důkazní prostředky legalizovat a zpracovat do podoby přístupné veřejnosti, použitelné pro správní či soudní řízení apod.

DETEKTIVNÍ DOHLED
Detektivní dohled představuje formu soukromé detektivní činnosti spočívající v souhrnu úkonů a opatření opírajících se o různé metody prostředky detektivní práce a směřujících ke kontrole určených stavů a zjišťování odchylek stavu skutečného od stavu žádoucího s cílem zabránit vzniku nežádoucích stavů. Jedná se například:
shromažďování informací o objektech ( osobách, firmách, společnostech) a to zejména pro potřeby:

 • personální práce;
 • ochraně proti úniku informací a dat apod.;
 • činnost hotelových detektivů;
 • činnost detektivů v obchodě;
 • činnost detektivů v živnostenských provozovnách;
 • činnost detektivů při osobní ochraně osob – bodyguard apod.

DETEKTIVNÍ LEGENDA
Detektivní legendou je třeba chápat smyšlené podání určité informace obsahující prvky pravdy. Detektivní legenda aby byla úspěšná musí vycházet z objektivně existující situace, působící na osobu ( osoby ) jíž je určena. Na tuto osobu (osoby) musí působit hodnověrně i když jde o informaci s myšlenou. Detektivní metoda je významnou speciální metodou soukromé detektivní činnosti, jejímž cílem je zajistit konspirativním úkonům soukromého detektiva či informátora tzv. krytí, ovlivnit jednání a smýšlení zájmových osob (zájmového prostředí) ve prospěch soukromého detektiva v tom směru, aby bylo možno zjistit, prověřit, podchytit, dokumentovat apod. skutečnosti významné pro vyřešení úkolu (realizaci konkrétní formy soukromé detektivní činnosti

DETEKTIVNÍ DEZINFORMACE
Detektivní dezinformace představuje metodu soukromé detektivní činnosti sloužící k infiltraci účelově formulované a záměrně infiltrované nepravdivé zprávy do zájmového prostředí (k zájmové osobě – zájmovému objektu) soukromé detektivní činnosti. Tato záměrná infiltrace nepravdivé zprávy sleduje konkrétní (určitý) cíl, který je determinován potřebami soukromé detektivní práce (činnosti).

DETEKTIVNÍ OBHLÍDKA MÍSTA
Detektivní obhlídka místa je soukromě detektivní metodou s velice širokým zaměření. Můžeme v této souvislosti hovořit o rekognoskaci terénu, ale také o kriminalistickém zajištění místa trestného činu a kriminalistické obhlídce místa trestného činu či jiného protiprávního jednání. Detektivní obhlídka místa může tedy sloužit především a zejména k :

 • rekognoskaci místa, v němž bude probíhat realizace některých z dalších metod detektivní činnosti . Jde o obhlídku sloužící pro potřeby plánování a přípravy akcí soukromé detektivní činnosti.
 • vyhledávání a zajišťování stop a jiných nosičů (médií ) důkazních prostředků resp. stop a předmětů, které by v další fázi činnosti mohly být soudem či správním orgánem použity jako důkazy.
 • sloužící k vlastní přímé realizaci soukromé detektivní činnosti například při pátrání po osobách a věcech.

DETEKTIVNÍ KOMBINACE
Detektivní kombinace je naplánovaný a plánovitě realizovaný soubor úkolů (opatření) soukromé detektivní činnosti, které na sebe vzájemně navazují a vzájemně se podmiňují s cílem získat pro daný případ soukromé detektivní činnosti relevantní informace. Jde o informace o zájmovém objektu a předmětu soukromého detektivního působení, získané v rámci různých forem soukromé detektivní činnosti (detektivní prověrky, detektivního rozpracování, detektivního pátrání, detektivního lobbyingu apod.), přičemž jednotlivé úkony (opatření) jsou realizovány s využitím vhodně a účelně volených metod soukromé detektivní činnosti. Detektivní kombinace jakožto metoda soukromé detektivní činnosti představuje jakýsi model systémového přístupu k řešení problémových okruhů soukromé detektivní činnosti. Tato metoda je založena na využití obecných, zejména psychologických, metod a to zejména metody reflexivních her a asertivního chování a v různých kombinacích v sobě absorbuje další dílčí metody soukromé detektivní činnosti. Podstatou DETEKTIVNÍ KOMBINACE je vyvolání určitého prostředí a určité situace s cílem vyvolat reakci zájmového objektu (prověřované či rozpracované osoby apod.), která je detektivními metodami sledována a zaznamenávána.

DETEKTIVNÍ INFORMAČNÍ PRONIKNUTÍ
Pro kvalifikovaný výkon soukromé detektivní činnosti, pro získávání kvalitních informací, zejména při realizaci detektivního rozpracování, detektivního dohledu apod. (jakožto forem detektivní činnosti) je nezbytné vybudování informačních zdrojů. Detektivní informační proniknutí je další s komplexních (kombinovaných či souhrnných) metod soukromé detektivní činnosti. S ohledem na skutečnost, že informační činnost je jednou ze dvou základních směru detektivní činnosti (činnost informační a činnost vlivových opatření), je tato metoda jednou z nejvýznamnějších. Směřuje k vytvoření vhodné situace (vhodného prostředí – vhodných předpokladů) pro dlouhodobější získávání zájmových informací, ze zájmového prostředí a od zájmových osob, jakož i o zájmových osobách, zájmových situacích a průběhu zájmových dějů. Jedná se o cílevědomý přístup k získávání cílově zájmových informací.
Metodu detektivního proniknutí je třeba považovat za velice obtížnou a náročnou na profesionalitu ( odbornou způsobilost ) soukromého detektiva. Pro proces získávání informátora ( informačního zdroje ) a následně v procesu jeho kontroly jsou využívány další metody soukromé detektivní činnosti . Jde zejména o metodu detektivní kombinace, metodu detektivního pozorování ( vizuální kontroly – sledování ) , obecné metody modelování apod.

DETEKTIVNÍ OSOBNÍ PÁTRÁNÍ
Detektivní osobní pátrání je třeba chápat jako soustavnou činnost soukromého detektiva realizovanou v jeho každodenní činnosti. Jedná se o nejčastěji užívanou komplexní (souhrnnou či kombinovanou) metodu soukromé detektivní činnosti. V jejím rámci soukromý detektiv přímo a bezprostředně užívá veškeré detektivní prostředky, způsoby a postupy za účelem získání informací, informací o důkazech, věci a písemnosti, které by v budoucnu mohly sloužit jako důkazy apod. . Soukromý detektiv při detektivním osobním pátrání (jde o něco jiného než je pátrání po osobách a věcech a naopak při pátrání po osobách a věcech soukromý detektiv, mimo jiné, využívá i detektivní osobní pátrání) využívá zejména následujících metod soukromé detektivní činnosti :

 • detektivní pozorování;
 • detektivní vytěžování;
 • detektivní vytěžování a vyhodnocování evidencí, registrací, archivů apod.;
 • detektivní vyhodnocování dokumentů;
 • kriminalistické metody vyhodnocování stop apod..

Detektivní osobní pátrání využívá soukromý detektiv, zejména, k dosažení následujících cílů:

 • k získání informací a k aktualizaci operativní situace a k prohloubení a doplnění osobní a místní znalosti ;
 • k získání prvotních (výchozích) informací pro rozhodování v procesu přípravy a realizace dalších metod soukromé detektivní činnosti;
 • k získání zpětné vazby (informací o průběhu a efektivnosti) přípravy a realizace kroků, úkonů a opatření soukromé detektivní činnosti (o průběhu přípravy a realizace jednotlivých metod);
 • k přímému naplňování jednotlivých forem soukromé detektivní činnosti, v jejich jednotlivých konkrétních případech.

DETEKTIVNÍ VYHODNOCOVÁNÍ DOKUMENTŮ
Metoda detektivního vyhodnocování dokumentů je, v rámci soukromé detektivní činnosti, jednou z významných metod. Písemné dokumenty jsou významnými nositeli informací a v řadě případů mohou v dalším procesu ( v jednání před správním orgánem či soudem ) posloužit jako důkazy. K vyhodnocování dokumentů může docházet z celé řady hledisek, nás především zajímá hledisko jejich obsahu, kdy půjde o :

 • dokumenty získané oficiální cestou (z oficiálních zdrojů);
 • dokumenty získané neoficiální cestou ( jejichž obsah je třeba legalizovat ); Půjde zpravidla o zjišťování skutečností majících vztah k určité osobě (fyzické či právnické), k určité události či skutečnosti , k zjištění jistých vztahů a stavů. Může se jednat o tzv. „živé„ dokumenty, nebo o uložené dokumenty případně i archiválie.

podle jejich formy :

 • listinné důkazní prostředky;
 • dokumenty prokazující totožnost, stav apod.;
 • ostatní spisové materiály;
 • dopisy a obdobné písemnosti;
 • technické dokumentace ;
 • protokoly apod.


Z hlediska pravosti: Posouzení z hlediska pravosti dokumentu, informace či informace o důkazech provede soukromý detektiv pouze zběžně, ale ke konečnému verdiktu se obrátí na soudního znalce .
Z hlediska jejich vztahu k určité osobě: I zde zpravidla půjde o to, že soukromý detektiv zajistí jistý dokument a srovnávací materiál a požádá soudního znalce o provedení příslušné expertízy s cílem že dokument byl napsán určitou osobou, na určitém - konkrétním psacím stroji či tiskárně, ale může se jednat stejně tak např. o daktyloskopickou expertízu s cílem určit zda osoba s dokumentem přišla či nepřišla do kontaktu apod. Každý dokument je třeba posuzovat z hlediska jejich :

 • informační hodnoty
 • objemu informací v dokumentu obsažených;
 • obsahu informací a jejich vztahu k zájmové osobě, události apod.;
 • objektivity informací apod.
 • důkazní hodnoty:
 • zda jde o vztah k určité osobě či určitému případu, události, skutečnosti apod.
 • průkazní schopnosti dokumentu posloužit v soudní či správní kauze jako důkaz.                         

Dokumenty jsou v soukromé detektivní činnosti velmi významné především z hlediska, že mohou v dalších etapách činnosti ( jednání před soudem nebo správním orgánem posloužit jako listinné důkazy. Proto je třeba také dokládat jejich pravost a původ.

DETEKTIVNÍ VYTĚŽOVÁNÍ EVIDENCÍ, REGISTRACÍ A ARCHIVŮ
Evidence a registrace jsou velmi významným zdrojem informací, bez nichž se soukromá detektivní činnost nemůže obejít.Velice složitá je však otázka legality vstupu soukromého detektiva do takovýchto evidencí a registrací. Z tohoto pohledu je třeba evidence a registrace členit na :

 • veřejně přístupné;Jedná se o evidence a registrace do nichž má ve své podstatě, po zaplacení příslušného správního poplatku, přístup každý občan;
 • sloužící jen pro interní potřebu ;
 • neveřejné;
 • důvěrné;

DETEKTIVNÍ VYTĚŽOVÁNÍ;

 • Detektivní vytěžování je základní metodou soukromé detektivní činnosti spočívající v podstatě v řízeném cíleném rozhovoru s osobou od níž chce soukromý detektiv získat zájmové informace.

DETEKTIVNÍ POZOROVÁNÍ

 • statické
 • dynamické

Metoda detektivního pozorování je další s velmi významných a stěžejních metod soukromé detektivní činnosti. Jedná se o velice frekventovanou metodu soukromé detektivní činnosti, která má pro tuto činnost vedle detektivního vytěžování klíčové postavení. Může být uplatňována buď jako samostatná činnost soukromého detektiva v rámci kombinované ( komplexní či souhrnné metody ) detektivního osobního pátrání a to v rámci téměř všech forem soukromé detektivní činnosti. Metoda detektivního pozorování bezprostředně navazuje na metodu detektivního osobního pátrání a s touto se vlastně v obecné rovině prolíná. V procesu realizace souhrnné metody detektivního osobního pátrání soukromý detektiv uplatňuje rovněž jako dílčí metodu detektivní pozorování. Detektivní pozorování při realizaci detektivního osobního pátrání v mnoha případech slouží k efektivnímu završení metody detektivního osobního pátrání. Může být ale také uplatňována v rámci specifického zaměření jako vizuální kontrola zájmové osoby ( jako sledování ). Proto také tato metoda zaujímá v řetězci detektivních metod ( činností ) jednu z klíčových pozic .

DETEKTIVNÍ OSOBNÍ OCHRANY - BODYGUARD
Metoda osobní ochrany - bodyguard spočívá v zajištění bezpečnosti (života, zdraví, osobní důstojnosti, neobtěžování, majetku osoby apod.) osob. Jedná se o specifickou metodu detektivní činnosti, která je jaksi na rozhraní s ochranou majetku a osob tj. fyzickou ochranou či hlídací službou. Praxe a od ní odvozená teorie osobní ochrany – bodyguard rozlišuje následující způsoby osobní ochrany:

osobní ochrana s předchozí přípravou: Pro výkon osobní ochrany prováděné soukromou detektivní službou s předchozí přípravou je třeba se především zabývat:

 • osobností chráněné osoby;
 • trasou pohybu či místem pobytu;
 • operativní bezpečnostní situací na trase přesunu nebo místem pobytu chráněné osoby;
 • vozidlem ( dopravním prostředkem ) přesunu osoby z hlediska výhod a nevýhod z hlediska bezpečnosti a ochrany bezpečnosti osoby;

 
osobní ochrana bez předchozí přípravy :Pro osobní ochranu chráněné osoby (chráněných osob), je li nutno ji zajišťovat bez Předchozí přípravy, je nezbytné se alespoň urychleně na počátku zjišťovat a v průběhu doplňovat:

 • informace o chráněné osobě;
 • rámcový program chráněné osoby;
 • rizika nebezpečí napadení chráněné osoby apod. osobních strážců.

DETEKTIVNÍ VYHODNOCOVÁNÍ INFORMACÍ Z OTEVŘENÝCH ZDROJŮ
– rafinerie relevantních informací z otevřených zdrojů a jejich investigativní analýza.Otevřené zdroje představují v rámci detektivní činnosti i konkurenčního zpravodajství cca 70 % relevantních informací.

VEDENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DETEKTIVNÍCH DATABÁZÍ
( detektivní databáze j je možno vést pouze v souladu se zákonem 101/2000 o ochraně osobních údajů) ;

TVORBA A PROVĚŘOVÁNÍ DETEKTIVNÍCH VERZÍ
Detektivní verzí rozumíme aplikaci vyšetřovací verze do procesu soukromé detektivní činnosti. Podstatou detektivní verze je na podkladě částečných informací tvorba specifických hypotéz s cílem zjistit objektivní pravdu ve vztahu k řešenému problému. Jde v podstatě o proces poznání a dokazování objektivní pravdy – objektivních informací. Jde o mnohostranný myšlenkový proces opírající se o řadu obecných metod logiky apod.

KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Je specifickou komplexní formou soukromé detektivní činnosti, která je nedílnou součástí KONKURENČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ v širším pojetí (smyslu slova), které směřuje k naplnění potřeb a cílů MANAGEMENTU ZNALOSTÍ a k podpoře realizace jeho rozhodnutí. Konkurenční zpravodajství v širším slova smyslu je zpravidla zajišťováno:
Činností informačních a zpravodajských kanceláří způsobem shromažďovává, zapracování a distribuce informací z otevřených zdrojů. To může být zajišťováno buď specializovanými firmami zabývajících se činnosti informačních a zpravodajských kanceláří, nebo vlastními útvary (referáty, odděleními, odbory, sekcemi apod.) vlastní organizace či podniku (firmy, společnosti);
Specifická složka konkurenčního zpravodajství, mající soukromě bezpečnostně zpravodajský charakter. Tato složka konkurenčního zpravodajství (konkurenční zpravodajství v užším smyslu slova) je realizována buď soukromými detektivními kancelářemi (agenturami) nebo vlastními specializovanými zpravodajskými či operativně bezpečnostními útvary (referenty, referáty, odděleními, odbory, sekcemi apod.) vlastní organizace či podniku (firmy, společnosti).


nbu logo

ckds logo

© 2010 FALCO-HK | web design by alesco.